Captcha hd

Nhấp vào link này để vào làm việc: https://faucet.raiblockscommunity.net/form.php

Điền mã này vào ô Your XRB Wallet:
Mai: xrb_3z8wqgira4pmaskhdbm7ozb9rzuxmk8iajdyqwydd47bpiyztyn4ajrrbgkf

Hạ: xrb_3r3i1u31wrcxigfiqanxjit9xarbeue1dkjek6x6jsrmd74kfbc65g4beuci

Check: https://faucet.raiblockscommunity.net/paylist.php?acc=xrb_3hz78ny7wmm34eh1c9jxa5cj9zasaqq85wjd39o4zk589e1y7585rn4payye

Kiểm tra số Claim của mình tại:

Mai
https://faucet.raiblockscommunity.net/paylist.php?acc=xrb_3z8wqgira4pmaskhdbm7ozb9rzuxmk8iajdyqwydd47bpiyztyn4ajrrbgkf

Hạ
https://faucet.raiblockscommunity.net/paylist.php?acc=xrb_3r3i1u31wrcxigfiqanxjit9xarbeue1dkjek6x6jsrmd74kfbc65g4beuci

Thông thường khoảng 1-2p nó sẽ cập nhật số claim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *